تبلیغات
كل یوم عاشورا - خطبه امیر مؤمنان(ع) در روز عید فطر

خطبه امیر مؤمنان(ع) در روز عید فطر

 

نوشته شده توسط : شـــاهدعلى علیه السلام روز عید فطر خطبه مى خواند و مى فرمود:

«ستایش ، خداوندى را كه آسمان ها و زمین را آفرید و تاریكى ها و روشنایى را پدید آورد. سپس آنان كه به پروردگارشان كفر ورزیدند، از حق روى گردان مى شوند.

چیزى را براى خداوند ، شریك قرار نمى دهیم و جز او ، سرپرستى نمى گیریم.

ستایش ، خداوندى را كه آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است ، براى اوست ، و نیز ستایش در آخرت ، از آنِ اوست و او حكیم آگاه است و آنچه را در زمین

فرو مى رود و آنچه را از آن برمى آید و آنچه را از آسمان فرود مى آید و آنچه را در آن بالا مى رود ، مى داند و او مهربان آمرزنده است.

چنین است پروردگار ما ، كه ثناى او شكوهمند است. بى پایان و بى سرانجام و بى نهایت است و معبودى جز او نیست و سرانجام ، به سوى اوست.

ستایش ، خداوندى را كه آسمان را نگه مى دارد تا بر زمین نیفتد ، مگر به اذن او . همانا خداوند به مردم ، دلسوز و مهربان است.

خداوندا! با رحمتت ما را بیامرز و عافیتت را براى ما فراگیر ساز و با نگهدارى ات ما را یارى رسان و ما را از رحمتت دور مگردان!

همانا تو آمرزنده مهربانى.
ستایش ، خداوندى راست كه از رحمتش مأیوس نمى شوند و از نعمتش محروم نمى گردند و از رحمتش ناامید نمى شوند و از پرستش او روى برنمى تابند؛ آن كه با كلمه اش ، آسمان هاى هفتگانه برپا شده و زمین هاى هفتگانه قرار یافته و كوه هاى بزرگ ، ثابت گشته و بادهاى باروركننده جارى شده و ابرها در فضاى آسمان ، سِیر كرده و دریاها بر حدود آنها برپا شده است. پس ، خجسته است خداوند ، پروردگار جهانیان ، معبودى چیره و توانا كه قدرت جویان ، در برابرش خوارند و متكبّران ، در مقابلش بى مقدارند و جهانیان ، خواهى نخواهى ، گردن به فرمان او نهاده اند.

او را مى ستاییم به آنچه خودش را ستوده و آن گونه كه شایسته اوست؛ و از او یارى مى طلبیم و آمرزش مى خواهیم ؛ و گواهى مى دهیم كه معبودى
جز خداوند نیست ، [ و ] شریكى ندارد. آنچه را سینه ها پنهان مى دارند و آنچه را دریاها مى پوشانند و آنچه را لانه ها پنهان مى كنند و آنچه را رَحِم ها مى كاهند
و مى افزایند (زمان حمل) ، مى داند و هر چیزى نزد او به اندازه است. نه تاریكى ها از او پنهان است و نه چیزى از علم او نهان. هیچ برگى نمى افتد ،
مگر این كه آن را مى داند و هیچ دانه اى در تاریكى هاى زمین نیست و هیچ تر و خشكى نیست، مگر آن كه در كتابى روشنگر است. ومى داند كه عمل كنندگان
چه مى كنند و به چه فرجامى برمى گردند.

از خداوند ، هدایت مى طلبیم و از گم راهى و تباهى به او پناه مى بریم و گواهى مى دهیم كه محمّد ، بنده و پیامبر و فرستاده او

به سوى همه مردم و امین وحى اوست . [ گواهى مى دهیم كه] او رسالت پروردگارش را رساند و در راه خدا با روى گردانان از او ،

نبرد كرد و او را پرستید ، تا آن كه یقین (مرگ) ، او را فرا رسید. درود خداوند بر او و خاندانش!


شما را ـ اى بندگان خدا ـ به پروا كردن از خدایى سفارش مى كنم كه هیچ یك از نعمت هاى او زوال نمى پذیرد و هیچ یك از رحمت هاى او گُم نمى شود و بندگانْ از او بى نیاز نمى شوند و عمل ها پاداش نعمت هاى او نمى گردند؛ آن كه به آخرت تشویق كرده و به دنیا بى علاقه ساخته و از نافرمانى ها برحذر داشته و با بقا ، عزّت یافته و با عزّت و شُكوه ، یكتا گشته و مرگ را فرجامِ آفریدگان و راهِ گذشتگان قرار داده است. پس ، مرگ بر پیشانى همه آفریده ها ثبت ، و بر گردنشان حتمى است. [ مرگ ،] نه ناتوان از رسیدن به گریزنده است و نه هیچ دور و نزدیكى ، از چنگش مى رود. هر لذّتى را در هم مى ریزد و هر شادمانى اى را از بین مى برد و هر نعمتى را مى گیرد.

بندگان خدا! دنیا ، سرایى است كه خداوند براى اهل آن ، فنا را پسندیده و كوچیدن از آن را بر ایشان حتمى ساخته است. هر چه در آن است ، پایان یافتنى است و هر كه در پى آن است ، نابودشدنى. امّا با این همه ، دنیا شیرین و لذیذ و جذّاب و شاداب است؛ براى جوینده ، آراسته است و به دل مشتاق ، چسبیده؛ طمعكار ، آن را نیكو مى شمارد و ترسانِ هراسان ، از آن گریزان است.

رحمت خدا بر شما! از آن با بهترین توشه اى كه نزد خود دارید ، بكوچید و جز مقدارى كه شما را به مقصد برساند ، بر نگیرید .

در دنیا همچون مسافرانى باشید كه در منزلگاهى فرود آمده و در اندك سایه اى آرمیده اند، سپس كوچیده و به راه خود رفته اند.

چشم به آنچه ثروتمندانِ خوش گذارانْ از آن بهره مندند ، ندوزید و در دنیا به خودتان زیان برسانید ، كه این ، حساب شما را سبك تر مى كند و براى نجات شما ،

نزدیك تر است.

هلا آگاه باشید كه دنیا تغییر شكل داده و پشت كرده و در آستانه خدا حافظى قرار گرفته است .


آگاه باشید كه آخرت نزدیك شده و روى آورده و بانگ آشنایى سر داده است . بدانید كه امروز روز مسابقه و فردا روز پیشى گرفتن است .
گروِ این مسابقه بهشت و پایان آتش است . آیا توبه كننده اى از گناه وجود ندارد كه پیش از فرا رسیدن مرگش توبه كند؟
و یا عمل كننده اى كه پیش از رسیدن روز تنگدستى و بدبختى اش عمل نماید؟ خداوند ، ما و شما را از كسانى قرار دهد كه از او بیم دارند و به امید پاداش اویند .

آگاه باشید كه امروز ، روزى است كه خداوندْ آن را عید قرار داده و شما را شایسته آن ساخته است. پس ، خدا را یاد كنید تا شما را یاد كند ، و او را بزرگ بشمارید

و تسبیح و تمجید كنید و او را بخوانید تا پاسختان دهد ، و از او آمرزشى بخواهید تا شما را بیامرزد ، و در پیشگاه او ناله و نیایش و توبه كنید و به سوى او باز گردید

و زكات فطره خود را بپردازید كه سنّت پیامبرتان و فریضه واجب پروردگارتان است . هر كس[ باید ] زكات فطره را از سوى خود و همه خانواده اش

(مرد یا زن ، كوچك یا بزرگ ، آزاد یا بنده) جدا كند ؛ براى هر نفر : یك صاع از جو ، یا یك صاع از خرما ، یا نیم صاع از گندم ،

از درآمد پاك خود با رضامندى.


بندگانِ خدا! یكدیگر را بر نیكى و تقوا یارى كنید و به یكدیگر مهربانى و عطوفت داشته باشید؛ واجبات الهى را در آنچه به شما فرمان داده است ، ادا كنید
(همچون: برپا داشتن نمازهاى واجب ، پرداختن زكات ها ، گرفتن روزه ماه رمضان ، حجّ خانه خدا ، امر به معروف و نهى از منكر ، نیكى كردن به زنان و كنیزانتان)
و در آنچه شما را از آن باز داشته ، از خدا پروا كنید و در پرهیز از: دادن نسبت ناروا به زنان پاك دامن ، انجام دادن زشتى ها ، شرابخوارى ، كم گذاشتن در پیمانه
و كاستن از وزن ، اداى گواهى دروغ ، فرار از جنگ ، [در ترك همه اینها] ، از خدا فرمان بُردارى كنید.


خداوند ، ما و شما را با تقوا نگه دارد و آخرت را براى ما و شما بهتر از این دنیا قرار دهد! همانا بهترین سخن و رساترین پند ، سخن خداى متعال است:
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم ؛ « بسم اللّه الرحمن الرحیم * قل هو اللّه أحد*...» تا آخر سوره ».

سپس نشست و برخاست و فرمود:

«خدا را سپاس. او را مى ستاییم و از او یارى و آمرزش و هدایت مى طلبیم. به او ایمان داریم و بر او تكیه مى كنیم و از بدى هاى خودمان و بدى هاى كارهایمان ، به خداوند پناه مى بریم. هر كه را خدا هدایت كند ، هدایت یافته است و هر كه را خدا گم راه كند ، هرگز براى او سرپرستِ هدایتگرى نمى یابى. و گواهى مى دهم كه معبودى جز خداوند نیست ، یكتاى بى شریك است؛ و گواهى مى دهم كه محمّد ، بنده و فرستاده اوست». او باقى خطبه كوتاه در روز جمعه را ذكر كرده است.