تبلیغات
كل یوم عاشورا - ترجمه زیارت آل یس به نظم

ترجمه زیارت آل یس به نظم

 

نوشته شده توسط : شـــاهد

ترجمه زیارت آل یس به نظم

 

سلامٌ علی آل یاسین، سلامم تو را              به دعوت‌گرِ حق، معلَّم نشان خدا

سلامم به تو درگه و حاکم دین حق              به تو جانشین خدایم، به یاری محقَّق

سلامم به نیکی تو را باشد ای حجت الله              که هستی نشانگر به اذنش به حکم الاه

سلامم به قاری به معنی، کتاب خدا              به روز و به شب دائماً این سلامم تو را

       سلامم به تو از خدا باقیِ بر زمین              به عهد خدایی که بست و بشد محکمین

سلامم تو را وعده‌ای کو ضمانت شده              سلامم تو را پرچمی کو به قامت شده

تویی دانش جاری، تو رحمت تویی دادرس              تو پیمان صادق تو باشی به حق نِی عبث

سلامم به تو آن زمانی که بر پا خاستی              به آن گه که بر پا نشستن همی خواستی

سلامم که خوانی کتابت بیانش کنی              سلامم نمازت که خوانی قنوتش کنی

سلامم زمان رکوعت تو را سجده‌ات              به تکبیر و تهلیلت از من تو را رهروَت

      سلامم ستایشگریّت به اَستَغفرت              سلامم به تو صبحگاهان سلامم به شامت

سلامم به شب در لباسی که پوشانده است              سلامم به روز آن زمانی که پیدا شده‌ست  

سلامم تو را ای امامی که امن خدایی              سلامم تو را اولین حاجت کبریایی    

    سلامم به تو با تمامیّ تسلیم‌ها              تو شاهد به من بر شهادت به پیغام‌ها

   که مربوب ربّم که خالق وَ تنها خداست              محمد رسولش، حبیبش به عبدی رواست

گواهم حسن حجتش، بر حسینِ علی              به چارُم به حجت علی بنِ ابن علی

زبانم محمد علی را تو حجت بدان              تو جعفر محمد به پاکی تو حجت بخوان

و موسی بن جعفر همان خوانده بود              که بعدش علی الرضا حجتش مانده بود

محمد علی و علی بن او حجتند              که حجت، حسن دومین، بعد اویش نهند

شهادت دهم کان تویی حجت الله              همه اول آخر، به رجعت حقیقت، به گاه

به روزی که نفعی ندارد به ایمانِ دل              نبُد بهرش ایمان و احسانِ پیشین خجل

شهادت دهم بر حقانیّت مرگ و موت              به ناکر، نکیر و به روزی که فریاد و صوت

به اینش که حق است عدالت به میزان رسید              به خاطر به دل نقشی از واقعه شد کشید  

شهادت دهم با وجودم به حق بودنش              خدایم بصیر است و حق جنّت و دوزخش

    به وعدِ بهشت به حقّت شهادت دهم              به دوری که خواندی زِ آتش به حق سر نهم

چد بد طالعی منتظر، سوی طغیانگرت              سعادت همایی به بالین فرمانبرت

بمانم به به عشقت به آنچ از تو بردم گواه              به دوریّ از دشمنت، دشمن رو سیاه

که بر حق همان‌ها کز آنان رضایت به دل              فرو برده‌ی خشم تو باطلان را به گِل

     فضائل بود آن‌چه را بر بیان خواندیَش              و منکر همان‌ها که از مکتبت راندیَش

و اینک دلم باشدش مؤمن کوی دوست              نگارم، قرارم، و یکتا خدایم هموست

         دلم با رسول است و حبّ ولیّ              به تو عصمت و عترت و اهل بیت علی

تو را یاورم با همه پیکرم این ‌چنین              تویی حاجتم نزد پروردگار همه عالمین